Movie


คลิปรายการ เมืองน่าอยู่ ม่วนอีหลีเด้อ


ตอนที่ 1 อุดรธานีนครสีเขียว


ตอนที่ 2 บ้านจั่นเมืองธรรมชาติ

ตอนที่ 3 นาอ้อ ถิ่นไทยเลย


ตอนที่ 4 นครพนมเมืองวัฒนธรรม ริมฝั่งโขง

ตอนที่ 5 พิมายเมืองปราสาทหิน ถิ่นเกลือ


ตอนที่ 6 อุดรธานีแดนมรดกโลก ตอนที่ 1

ตอนที่ 7 อุดรธานีแดนมรดกโลก ตอนที่ 2


ตอนที่ 8 รวมใจรักรับปีใหม่

ตอนที่ 9 หนองคายเมืองน่าอยู่ระดับโลกคู่สัมพันธ์อินโดจีน


ตอนที่ 10 หนองคายเมืองมหัศจรรย์พญานาคแห่งลุ่มน้ำโขง


ตอนที่ 11 มัญจาคีรีเมืองวัฒนธรรม คู่ธรรมชาติ


ตอนที่ 12 นวัตกรรมท้องถิ่นไทย

ตอนที่ 13 บ้านสัมฤทธ์ วีรกรรมหญิงกล้า ถิ่นภูมิปัญญาไทย


ตอนที่ 14 โกสุมพิสัย สุขใจริมชี ถิ่นดีมีลิง

ตอนที่ 15 เมืองเชียงคาน งามล้ำชายแดนเลย


ตอนที่ 16 เมืองเลย รู้รักสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมวัฒนธรรม

ตอนที่ 17 เซี่ยเหมิน เมืองไข่มุกแห่งท้องทะเล


ตอนที่ 18 หย่งติ้งแดนมรดกโลก ชาวจีนแคะ


ตอนที่ 19 ชุมชนกลางน้ำเกาะเกล็ดและเกาะกู่ล่างยี่


ตอนที่ 20 อุบลราชธานี ก้าวไกลปลอดภัยไปกับเมือง
นักปราชญ์


ตอนที่ 21 พิบูลมังสาหาร แดนฆ้องยักษ์ รักแก่งน้ำ


ตอนที่ 22 โขงเจียมสุดแดนตะวันออก แห่งชลมรรคา

ตอนที่ 23 อยุธยางามล้ำเมืองมรดกโลก


ตอนที่ 24 กาฬสินธุ์ ถิ่นไดโนเสาร์ เผ่าผู้ไท

ตอนที่ 25 กาฬสินธุ์ แดนดินดำ ลำน้ำปาว


ตอนที่ 26 ขอนแก่น นครใหญ่ ใ่ส่ใจทุกชีวิต

ตอนที่ 27 อุดรธานี คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูวัฒนธรรม


ตอนที่ 28 อุดรธานี คิดสร้างสรรค์ พัฒนาแหล่งน้ำ รักถิ่น 
พัฒนาเมือง