โครงสร้างการบริหาร

          

         มูลนิธิ A-WECA มีระบบการบริหารงานโดยคณะกรรมการมูลนิธิจำนวน 7 ท่าน ภายใต้ข้อบังคับที่กำหนดไว้ของมูลนิธิ โดยใน พ.ศ. 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ให้ความเห็นชอบ ให้มีที่ปรึกษามูลนิธิจำนวน 3 ท่าน คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน 1 คณะ เพื่อเป็นคณะทำงานในด้านนี้ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำมูลนิธิ ใน ตำแหน่งนักวิชาการ/นักวิจัยประจำมูลนิธิ จำนวน 3 ราย ภายใต้โครงสร้างการบริหาร ดังแสดงไว้ในแผนภูมิด้านล่าง

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและศิลปะเอเซีย พ.ศ. 2557-2560

 ชื่อ-สกุล                                                               ตำแหน่ง        

นายธนสาร สุทธิธรรม                                                      ประธานกรรมการ           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชาย สิกขา                           รองประธานกรรมการ      

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ มงคล โปร่งเจริญ                        กรรมการ           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทับใจ สิกขา                                       กรรมการ           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย สมานชาติ                                   กรรมการ           

ดร. ศุภลักษณ์ มาคูณตน                                                   กรรมการและเลขานุการ  

รองศาสตราจารย์ ดร. ธาดา สุทธิธรรม                               กรรมการและเหรัญญิก