ประวัติูมูลนิธิ

      ในปีพุทธศักราช 2554 นักวิชาการกลุ่มหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้เล็งเห็นว่า ภูมิภาคอีสาน ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้สมาคมอาเซียน และในทวีปเอเชีย ได้มีความใกล้ชิดกันขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ และยิ่งจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งนอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติ โดยผ่านการประชุมสัมมนาในระดับประเทศและนานาชาติแล้ว ปัจจุบันยังสามารถสื่อสารกันได้โดยตรงโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกันก็เป็นไปโดยสะดวกและจะทวีมากขึ้น ในขณะเดียวกันปัญหาและการสร้างสรรค์ในด้านภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและศิลปะในทวีปเอเชีย ก็เป็นประเด็นที่นักวิชาการกลุ่มนี้เล็งเห็นความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาและความถดถอยด้านภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม หรือศักยภาพในการนำสิ่งเหล่านี้ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นและแต่ละประเทศมีอัตลักษณ์มาสร้างเสริมให้เกิดผลงานสร้างสรรค์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมได้ ดังนั้น นักวิชาการกลุ่มนี้ ซึ่งมาจากหลากหลายภูมิรู้ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม จึงมารวมกลุ่มกันเพื่อการทำงานเชิงองค์รวม โดยการก่อตั้งเป็นมูลนิธิภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและศิลปะเอเชียขึ้น ในอันที่จะทำงานเชิงสร้างสรรค์และสร้างเครือข่ายการส่งเสริมภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและศิลปะในทวีปเอเชีย ในเชิงวิชาการ ไม่แสวงหาผลกำไร และมิได้มีการประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์

      การจัดตั้งมูลนิธิ เริ่มต้นจากบุคคลจำนวน 5 ท่าน ภายใต้วงเงินบริจาคจากประธานมูลนิธิในวงเงิน 200,000 บาท โดยได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554  โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 864 หมู่ที่ 12 ถนนบ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

     วัตถุประสงค์ของมูลนิธิภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและศิลปะเอเชีย (A-WECA) มีดังนี้

 1. สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ ในด้านการพัฒนาภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและศิลปะ

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ ศึกษา และวิจัยด้านภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและศิลปะ

 3. ส่งเสริม สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและศิลปะ

 4. ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและศิลปะ

 5. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 6. การดำเนินงานเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ และไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด