หนังสือวิชาการและบทความ


หลักการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์มรดก
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน ในแนวทางการมีส่วนรวม
Download (Full)


ผลงานการบริการวิชาการรับใช้สังคม กรณีผ้าทอผู้ไทยและการขยายผล
Download (Full) รูปแบบแผนผังชุมชนอีสานสายวัฒนธรรมไท
Download 


นกหัสดีลิงค์
Download (Full) 


การพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัย
ในชนบทอีสาน แถบลุ่มน้ำชี
Download 


การศึกษารวบรวมรูปแบบบ้่านพักอาศัยในชนบทอีสาน
แถบลุ่มน้ำชี
Download 


ผ้าทอพื้นเมืองอีสานใต้
Download (Full) 

ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมอีสาน
Download 

สถาปัตยกรรมสุโขทัย
Download 


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีัสาน
Download 


กระบวนการสร้างนักออกแบบในท้องถิ่น
Download (Full) 


การวิจัยทางศิลปประยุกต์และการเขียนบทความทางวิชาการ
Download (Full) ธุงอีสาน
Download (Full)